WAR from Hallein to Sophia

Bulgarian below
Antoni Rayzhekov took the Akademie’s YnselBook to another level.
He curated an exhibition within the YnselBook, a  portable museum of rebellious art:
‘W(e) A(re) R(ebellious)’
about ‘W(e) A(re) R(ebellious)’
Project by Antoni Rayzhekov with the participation of Alla Georgieva, Anton Terziev, Boryana Rossa & ULTRAFUTURO, Venelin Shurelov, Veneta Androva, Dimitar Solakov, Ivan Moudov, Kalin Serapionov, Krasimira Butseva, Krassimir Terziev, Luchezar Boyadjiev, Maria Nalbantova, Pravdoliub Ivanov, Stanislav Belovski and Destructive Creation.
The exhibition “W(e) A(re) R(ebellious)” presents 15 established and young Bulgarian artists with a “rebellious” artistic practice and a selection of their works created in the twenty-first century. The works are displayed in an unusual multimedia interactive object, acting as a “portable museum of rebellious art”, accompanied by 15 video stills/photographs of the videos and video-documentation of performances.
The project begins in 2019 as an “exhibition-in-a-book”. It is the result of Antoni Rayzhekov’s participation in the creative residency “Hallein Academy” in Austria, organized by the media festival Schmiede with the theme “WAR”.
Initially, the project-publication includes short interviews and biography, video stills and photographs of the selected works. The selection is based on the artists’ courage to comment on important issues of our times in an extraordinary and innovative creative way, becoming expressions of the dynamic transformation of Bulgarian society.
The W(e)A(re)R(ebellious) project reverses the classic process of creating an exhibition and then publishing a catalogue, first creating a catalogue that was published in the collaborative book YnselBook: WAR (2020). Based on this publication, Rayzhekov created the interactive multimedia object “portable museum of rebellious art” to present the artists in a physical gallery space using the contemporary tools of new media. The exhibition simultaneously archives and exhibits 4 generations of Bulgarian artists in an interactive multimedia object, which further contributes to the engagement of the audience as active participants in the exhibition. The project is both an artistic and curatorial endeavour that attempts to appreciate the fluidity of transgressive artistic practices from an Eastern European and media art perspective, integrating key artworks by several generations of contemporary Bulgarian artists.
Within the exhibition we present a different, bold, poetic, inventive and informed face of Bulgaria through the artistic practices and interviews of the 15 selected artists/collectives. The project explores a speculative reality in which the processes in Eastern Europe are in fact an early warning of possible threats to democratic society that may reach Western Europe. Can Western societies learn from Eastern Europe and what can they learn?
The exhibition is realized with the financial support of the National Culture Fund, program “CREATION” 2023. The project is also supported by the DALAB Foundation, Structura Gallery, Photosynthesis, ROBOTEV and the Schmiede Media Festival, Austria.
Schmiede24: Sloth
September 11. – 21. 2024
Apply till May 31.
—-
Преносим музей за непокорно изкуство: „W(e) A(re) R(ebellious)”
Проект на Антони Райжеков с участието на: Алла Георгиева, Антон Терзиев, Боряна Росса & ULTRAFUTURO, Венелин Шурелов, Венета Андрова, Димитър Солаков, Иван Мудов, Калин Серапионов, Красимира Буцева, Красимир Терзиев, Лъчезар Бояджиев, Мария Налбантова, Правдолюб Иванов, Станислав Беловски и Destructive Creation.
23.01 – 17.02.2024, откриване: 23.01, вторник, 18.00-20.00 ч.
Изложбата “W(e) A(re) R(ebellious)” представя 15 утвърдени и млади български художници с „бунтарска“ артистична практика и избрани техни произведения, създадени през XХI-ви век. Творбите са показани в необичаен мултимедиен интерактивен обект, изпълняващ функцията на „преносим музей за непокорно изкуство“, придружен от 15 стоп-кадри/фотографии от видео-арт и видео-документация на пърформанси.
Проектът започва през 2019 г. под формата на „изложба-в-книга“. Тя е резултат от участието на Антони Райжеков в творческата резиденция „Академия Халяин“ в Австрия, организирана от медийния фестивал Schmiede с тема „WAR“.
Първоначално проектът-публикация включва кратки интервюта и биография, видео кадри и фотографии на избраните произведения. Селекцията е базирана на смелостта на художниците да коментират важни въпроси от нашето съвремие по необикновен и иновативен творчески начин, превръщайки се в изразители на динамичната трансформация на българското общество.
Проектът “W(e) A(re) R(ebellious)” обръща класическия процес на създаване на изложба и последващото публикуване на каталог, като първо създава каталог, който беше издаден в съвместната книга YnselBook: WAR (2020). Въз основа на тази публикация Райжеков създава интерактивния мултимедиен обект „преносим музей за непокорно изкуство“, който да представи художниците във физическо галерийно пространство, използвайки съвременните средства на новите медии. Изложбата едновременно архивира и експонира 4 поколения български автори в интерактивен мултимедиен обект, което допринася допълнително за ангажираността на публиката като активен участник в изложбата. Проектът е едновременно артистично и кураторско начинание, опитващо се да оцени плавността на трансгресивните артистични практики от гледна точка на Източна Европа и медийното изкуство, като интегрира ключови произведения на изкуството от няколко поколения съвременни български художници.
В рамките на изложбата представяме едно различно, смело, поетично, изобретателно и информирано лице на България чрез артистичните практики и интервюта на 15-те избрани артисти/колективи. Проектът изследва една спекулативна реалност, в която процесите в Източна Европа всъщност са ранно предупреждение за възможните заплахи за демократичното общество, които могат да достигнат Западна Европа. Могат ли западните общества да се поучат от Източна Европа и какво могат да научат?
Изложбата се осъществява с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „СЪЗДАВАНЕ“ 2023 г. Проектът е реализиран и с подкрепата на Фондация ДАЛАБ, Галерия Структура, РОБОТЕВ и медийния фестивал Шмиде, Австрия. Изображенията в изложбата са отпечатани с помощта на Фотосинтезис.